برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B8-03-4
تدبر کلمه ای_مدرسه تدبر
تدبر کلمه ای_ حضوری_ ویژه خواهران_ چهارشنبه ها_ پاییز 1402
حضوری از 02/09/18
تا 03/01/31
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:50
92مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-5
تدبر کلمه ای_مدرسه تدبر
تدبر کلمه ای_ حضوری_ ویژه خواهران_ دوشنبه ها_ پاییز 1402
حضوری از 02/09/18
تا 03/01/31
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
94مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-6
تدبر کلمه ای_مدرسه تدبر
تدبر کلمه ای_ حضوری_ ویژه خواهران_ شنبه ها_ پاییز 1402
حضوری از 02/09/18
تا 03/01/31
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
97مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-7
تدبر کلمه ای_مدرسه تدبر
تدبر کلمه ای_ مجازی_ ویژه خواهران_ شنبه ها_ پاییز 1402
الکترونیکی از 02/09/18
تا 03/01/31
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
87مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-8
تدبر کلمه ای_مدرسه تدبر
تدبر کلمه ای_ مجازی_ ویژه خواهران_ سه شنبه ها_ پاییز 1402
الکترونیکی از 02/09/18
تا 03/01/31
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
84مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
۵ ردیف