برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B7-02-44
روش‌های تفکر در قرآن - مدرسه حمد
روش‌های تفکر در قرآن- چهارشنبه عصر- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
55 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
45مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-46
تدبر کلمه‌ای - مدرسه حمد(هنر و ادبیات)
سه شنبه صبح- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
50 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
34مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-47
تدبر سوره‌ای - مدرسه حمد(هنر و ادبیات)
چهارشنبه عصر- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
50 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
45مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-48
روش‌های تدبر سوره‌های مکی - مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
شنبه صبح- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
20 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
38مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-49
روش‌های تدبر سوره‌های مدنی - مدرسه دانشجویی حمد(هنر و ادبیات)
شنبه عصر- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
20 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
42مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-50
تدبر ادبی (2) (توسعه و بلاغت کلام) - مدرسه حمد(هنر و ادبیات)
دوشنبه صبح- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
50 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
45مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-55
روش‌های تفکر در قرآن - مدرسه حمد
یکشنبه عصر- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
55 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
47مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B7-02-56
تدبر قرآن به قرآن - مدرسه حمد(هنر و ادبیات)
شنبه عصر- مدرسه حمد(هنر و ادبیات)- زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/03/31
50 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
48مدرسه دانشجویی حمد (هنر و ادبیات)
رایگان
ثبت نام
B8-02-22
روشهای تفکر_مدرسه تدبر
روشهای تفکر_ حضوری_ ویژه خواهران_ یکشنبه ها_ زمستان 1401 (پیشنهاد به اعضای مدرسه تزکیه)
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/04/31
100 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
197مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-02-23
روشهای تفکر_مدرسه تدبر
روشهای تفکر_ حضوری_ ویژه خواهران_ دوشنبه ها_ زمستان 1401
الکترونیکی از 01/11/22
تا 02/04/31
100 ساعت
.شنبه -یکشنبه -دوشنبه -سه شنبه -چهارشنبه -پنج شنبه -جمعه -
00:00 - 23:59
178مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳۴ ردیف