برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B8-03-107
تدبر سوره ای_مدرسه تدبر
تدبر سوره ای_ حضوری_ ویژه خواهران_ دوشنبه ها_ بهار 1403
حضوری از 03/03/10
تا 03/08/30
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
81مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-108
تدبر سوره ای_مدرسه تدبر
تدبر سوره ای_ مجازی_ ویژه خواهران_ شنبه ها_ بهار 1403
الکترونیکی از 03/03/10
تا 03/08/30
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
76مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-03-109
تدبر سوره ای_مدرسه تدبر
تدبر سوره ای_ مجازی_ ویژه خواهران_ سه شنبه ها_ بهار 1403
الکترونیکی از 03/03/10
تا 03/08/30
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
85مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
۳ ردیف