برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B8-02-237
تدبر ادبی 2_مدرسه تدبر
تدبر ادبی 2_ مجازی_ ویژه خواهران_ یکشنبه ها عصر_ پاییز 1402
الکترونیکی از 02/09/11
تا 02/12/29
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
95مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
B8-02-238
تدبر ادبی 2_مدرسه تدبر
تدبر ادبی 2_ حضوری _ ویژه خواهران_ شنبه ها عصر_ پاییز 1402
حضوری از 02/09/11
تا 02/12/29
100 ساعت
تمام روزهای هفته
00:00 - 23:59
88مدرسه دانشجویی تدبر در قرآن
رایگان
ثبت نام
۲ ردیف